Barvas School Former Pupils - 1912

Barvas School Former Pupils - 1912
 

Headmaster: John MacMillan (Seonaidh Tos)
Teacher: Miss Fowlie


Back Row

Malcolm MacRitchie
Kenneth Maclean
Murdo MacLennan
Colin Campbell
John MacRitchie
Ian MacLean
Kenneth MacLeod
Iain MacLeod   
Duncan MacLeod
John MacLeod
Donald Smith

46 Lower Barvas           
28 Brue
22 Brue
18b Brue
33 Lower Barvas
28 Brue
45 Lower Barvas
11 Loch Street
60 South Bragar
1 Upper Barvas
5 Park Barvas

Calum ‘an Fhionnlaigh
Coinneach Alasdair Neill
Murchadh Dhomhnaill Mhurchaidh
Cailean Dhomhnail an Eilean
Iain Rhuadh da Druid
Iain an Neill
Coinneach Gorridh
Iain Dhomhnaill ‘an Charlabhaigh (Laddie)
Donnchadh Aonghais Dhonnchaidh
Iain Beag Dhomhnaill Chaluim
Dhomhnall Aonghais Toudie


2nd Row

John MacLean
Kate Macleod
Alex MacLean
Annie MacLeod
Alex N MacLeod
Mary Matheson
Angus MacLean
Marion MacLean
Angus MacLennan
Alex Morrison
Finlay MacLean

15 Brue
7 Upper Barvas
15 Brue
12 Lower Barvas
1 Lower Barvas
4 & 19 Brue
28 Brue
28 Brue
22 Brue
35 Lower Barvas
21 Brue

Iain ‘an Chubair
Ceit Hogan
Alec ‘an Chubair
Anna Iain Uilleam Ruaidh
Alec Thormoid (An Gobha)
Mairi Uilleam
Aonghas Alasdair Neill
Mor ‘an Neill
Aonghas Dhomhnaill Mhurchaidh (Tom)
Alec Alasdair Bhig
Fionnlagh ‘an Thormoid


3rd Row

Catherine MacRitchie
Catherine MacLeod
Norman MacLeod
Allan MacLean  
Peter MacRitchie
Margaret  Matheson
Peggy Graham 
Peggy Morrison
Norman MacLeod
Peter Matheson
Catherine Matheson
John MacLeod

34 Lower Barvas
24 Brue
17 Upper Barvas
14 Loch Street
46 lower Barvas
4 & 19 Brue
22 loch Street
45 South Bragar
24 Brue
26 Brue
19 Lower Barvas
12 Lower Barvas

Catriona ‘an Alasdair
Catriona Dhomhnaill ‘an Dhomhnaill
Tormod Beag Ailig Moigean
Ailean Sheumais
Padraig ‘an Fhionnlaigh
Mairead (or Cairstiona) Uilleam
Peigi ‘an Saighdair
Peigi Mhoireasdan
Tormod Dhomhnaill ‘an Dhomhnaill (Cearraidh)
Padruig Thormoid Phadruig (Tomie)
Catriona ‘an Dhomhnaill
Seonaidh Iain Uilleam Ruaidh


Front Row

John Murdo MacLeod
Peter Matheson
William MacLeod
Alex Smith
John Morrison  
Angus Iain MacIver
Donald MacLeod
Ebenezer MacLeod
Iain Finlayson

24 Brue
41 Lower Barvas
7 Upper Barvas
44 Lower Barvas
35 Lower Barvas
Shawbost & 22 Loch St
11 Loch Street
25 Brue
6 Brue

Iain Mhurdigan
Padraig Dhomnhaill Morag
Uilleam Hogan
Alec Donn
Seonaidh Alasdair Bhig
Aonghas Iain Mairi Murchaidh
Domhnall Dhomhnaill ‘an Charlabhaigh (Doran)
Abey
Iain Choinnich