Barvas School Former Pupils - Primary 6 & 7, 1947

Barvas School Former Pupils - Primary 6 & 7, 1947
< Back

Back Row (Left to Right)
Donald John Paterson (Pardo - Dòmhnall Iain Uisdean - 4 LS)
John MacLeod (An Dealgan - Mac Sheonaidh Iain Ruaidh - 12 LS)
John Murray (Seonaidh Fhionnlaigh - 52 LB)
John Murray (An Curran - Iain Dhòmhnaill an Lous - 47 LB)
Murdo D Morrison (Murdo Dan Chalum Alasdair Bhig (Moigean) - 35 LB)

Middle Row  (Left to Right)
Donald John MacLeod (Dynamo - mac Ceit Hogan - 7 UB)
John MacLean (Iain Dhòmhnaill Bhragair - 31 LB)
Lissie Ann Graham (Lissie Ann Aonghais an Saighdear - 22 LS)
Dolina Finlayson (Doileag Chrùidseir - 3 UB)
Roddy MacLeod (Ruairidh a' Ghobha 1 LS)
Colin John MacLean (Cailean Iain Dhòmhnaill Bhragair - 31 LB)

Front Row  (Left to Right)
Cathie Ann Kerr (Cathie Ann Mòrag na Tròcair - 10 UB)
Chris Anna MacLeod (Chrissie Ann Abey -  25 Brue)
Joan MacLeod (Seonag Dòran - 13 Brue)
Chirsty Ann Finlayson (Chirsty Ann Aonghais Choinnich - 57 LB)
Cathie Mary Paterson (Cathie Mary Uisdean -  4 LS)
Dolina Graham (Doileag Aonghais an Saighdear - 22 LS)