Contact Comann Eachdraidh Bharabhais agus Bhrù

Kenneth A Matheson
Chairman Comann Eachdraidh
Bharabhais agus Bhrú
Seabhal, 19 Brue
Isle of Lewis
HS2 0QW

Phone: 01851 840 377 / 291
Email: office@barvasandbrue.co.uk

Angus Macleod
Genealogy Research and Advice
25 Brú
Eilean Leodhais
Na h-Eileannan an Iar
Alba
HS2 0QY

Phone: 01851 840276
Email: a-eubaidh@hebrides.net