Croitearachd / Crofting

Latha na Faing ann am Brù
Còmhradh eadar Ailean Duncan MacFhionghain, 18 Brù, agus Catrìona NicGhillechrìosd, Glenfruin, Brù, sa Ghiblein, 1999.

The First Barvas Tractor
John Angus Matheson (John Angus Chalum ’an Chaluim), 49 Lower Barvas, was the first Barvas or Brue crofter to buy his own tractor, when, in 1945, he bought a Fordson Major