Bàrdachd Baile / Village Poems and Verse

Alasdair Fionnlasdan
Ghluais an teaghlach aca gu Gabhsann bho Thuath ann an 1924 agus dh'fhalbh e a Chanada ann an 1928. Sgrìobh e na rainn seo nuair a bha e air chuairt dhachaigh à Canada ann an 1975, ag innse mar a fhuair e cùisean nuair a thill e. Sheinn e fhèin an amhran aig cèilidh ann am Barabhas ann an 1979.

Dòmhnall MacDhòmhnaill
Rugadh Dòmhnall MacDhòmhnaill (Dòmhnall Chràisgean), bàrd agus gobha Bharabhais, ann an Gabhsann anns a' bhliadhna 1861. B' e clachair a bha na athair, agus fìor bhàrd cuideachd.